Có 1 kết quả:

chuyển độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đọc to lên, giọng lúc cao lúc thấp. Tức tụng kinh.