Có 1 kết quả:

chuyển biến

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thay đổi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi. Cũng nói Biến chuyển.