Có 1 kết quả:

chuyển cốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xe lăn bánh, bắt đầu chạy.

Một số bài thơ có sử dụng