Có 1 kết quả:

chuyển đạt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đưa thay cho người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa giùm cho người khác.