Có 1 kết quả:

chuyển đệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đưa lên, truyền tống.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa lên.

Một số bài thơ có sử dụng