Có 1 kết quả:

hoàn liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một hình phạt tàn khốc thời xưa, cột chân tay tội nhân vào bốn cái xe, rồi quất ngựa, kéo xe chạy ra bốn hướng, xé rách thân thể tội nhân.