Có 1 kết quả:

oanh liệt

1/1

oanh liệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

vang dội

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ầm ầm — Chỉ tiếng tăm vang động khắp nơi. Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành có câu: » Đã biết rằng anh hùng thì chẳng quản, trăm trận một trường oanh liệt, cái sinh không cái tử cũng là không «.

Một số bài thơ có sử dụng