Có 1 kết quả:

oanh tuý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Say sưa ồn ồn — Say nhừ.