Có 1 kết quả:

oanh ẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tụ họp uống rượu ồn ào.

Một số bài thơ có sử dụng