Có 1 kết quả:

luân lưu

1/1

luân lưu

giản thể

Từ điển phổ thông

luân lưu