Có 1 kết quả:

oanh liệt

1/1

oanh liệt

giản thể

Từ điển phổ thông

vang dội