Có 1 kết quả:

tân cam

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cay và ngọt, chỉ sự sướng khổ ở đời.

Một số bài thơ có sử dụng