Có 1 kết quả:

cô nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên chỉ tháng 11 âm lịch.