Có 1 kết quả:

tịch hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tránh tai vạ.