Có 1 kết quả:

tịch cốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ cơm. Không ăn cơm gạo. Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ: » Phương tịch cốc khoai về một giỏ «.

Một số bài thơ có sử dụng