Có 1 kết quả:

biện pháp

1/1

biện pháp

phồn thể

Từ điển phổ thông

biện pháp

Từ điển trích dẫn

1. Phương pháp xử lí sự vụ hoặc giải quyết vấn đề.
2. Xử lí, liệu định.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách giải quyết công việc.