Có 1 kết quả:

biếm ti

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lùi thấp xuống, chỉ sự kiêm nhường, nhún mình.