Có 2 kết quả:

biện chánhbiện chính

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ rõ chỗ sai lầm và sửa lại cho đúng.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa lí lẽ để sửa lại cho đúng.

Một số bài thơ có sử dụng