Có 1 kết quả:

biện chứng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phân tích lí luận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tranh luận với những bằng cớ cụ thể, có thật.