Có 1 kết quả:

biện chứng pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phương pháp biện luận với các bằng cớ vật chất để cắt nghĩa mọi sự vật ( dialectics ).