Có 1 kết quả:

biện hộ

1/1

biện hộ

giản thể

Từ điển phổ thông

biện hộ, bào chữa