Có 1 kết quả:

từ điển

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Văn từ điển nhã.
2. Công cụ (dưới dạng sách, website...) dùng để tra âm và nghĩa từ ngữ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ sách tra nghĩa của từng nhóm chữ ( khác với Tự điển, là bộ sách tra nghĩa của từng chữ ).