Có 1 kết quả:

từ biệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia tay.

Một số bài thơ có sử dụng