Có 1 kết quả:

từ đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ nhà, ý nói đã chết. Đoạn trường tân thanh : » Đem tin thúc phụ từ đuờng «.