Có 1 kết quả:

từ trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ cõi đời, ý nói là chết.