Có 1 kết quả:

từ quy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói cho biết để xin về. Cáo từ mà về. Đoạn trường tân thanh : » Giác Duyên vội đã gửi lời từ quy «.

Một số bài thơ có sử dụng