Có 1 kết quả:

từ nguyên

1/1

từ nguyên

phồn thể

Từ điển phổ thông

nguồn gốc của từ, chữ

Từ điển trích dẫn

1. Tên sách từ điển (1915), Thương vụ ấn thư quán xuất bản 商務印書館出版.
2. Lời văn hoặc lời nói như nước chảy cuồn cuộn.
3. Chỉ lời nói thao thao bất tuyệt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nguồn gốc của từng lời nói, từng nhóm chữ.

Một số bài thơ có sử dụng