Có 1 kết quả:

từ nhượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhường lại, không làm quan nữa.