Có 1 kết quả:

từ tốn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhún nhường.