Có 1 kết quả:

biện phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bện tóc. Thắt bím tóc.