Có 1 kết quả:

biện phát

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bện tóc.
2. Thắt bím.
3. Lối búi tóc của người Man thời cổ.

Một số bài thơ có sử dụng