Có 1 kết quả:

biện khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miệng lưỡi ăn nói giỏi.