Có 1 kết quả:

biện tài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Có tài thuyết khách.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự ăn nói giỏi giang.

Một số bài thơ có sử dụng