Có 1 kết quả:

biện giải

1/1

biện giải

phồn thể

Từ điển phổ thông

biện giải, giải thích