Có 1 kết quả:

biện chứng

1/1

biện chứng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. biện chứng
2. phân tích và luận chứng

Một số bài thơ có sử dụng