Có 1 kết quả:

nhục một

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu xa đến chết được, ý nói rất hổ thẹn.