Có 1 kết quả:

nhục mạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mắng nhiếc, làm người khác xấu hổ.