Có 1 kết quả:

nông nô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đày tớ làm ruộng, chỉ người làm ruộng mướn cho chủ ruộng.

Một số bài thơ có sử dụng