Có 1 kết quả:

nông gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà nông, tức người sống với nghề làm ruộng. Ca dao có câu: » Cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công «.

Một số bài thơ có sử dụng