Có 1 kết quả:

nông lịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tục gọi là “âm lịch” 陰曆. § Còn gọi là: “hạ lịch” 夏曆, “cựu lịch” 舊曆.