Có 1 kết quả:

nông lâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc làm ruộng và việc khai thác nguồn lợi trên rừng, hai ngành sinh hoạt quan trọng của quốc gia.