Có 1 kết quả:

nông dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm ruộng.

Một số bài thơ có sử dụng