Có 1 kết quả:

nông sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vật do nghề làm ruộng làm ra.