Có 1 kết quả:

nông súc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc làm ruộng và việc chăn nuôi, hai ngành quan trọng của quốc gia.