Có 1 kết quả:

vu khoát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa rộng, ý nói viển vông lông bông không hợp với thực tế.

Một số bài thơ có sử dụng