Có 1 kết quả:

tấn lưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giòng nước chảy xiết.