Có 1 kết quả:

nghinh thân

1/1

nghinh thân

giản thể

Từ điển phổ thông

đón dâu, rước dâu