Có 1 kết quả:

nghênh hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gặp gỡ và thấy lòng dạ giống nhau — Cũng chỉ sự đón ý người khác.