Có 1 kết quả:

nghênh bái

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đón chào lễ bái.