Có 1 kết quả:

nghênh địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đón giặc tới mà đánh.